Algemene voorwaarden 


 1. De afgeleverde container is vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van de huurder/gebruiker. Alle schade tijdens het gebruik/de huur van de container is voor rekening van de huurder/gebruiker.
 2. Het is de huurder/gebruiker verboden in de container te branden, het storten van betonmortel, vloeibare, vluchtige licht ontvlambare, explosieve, etsende, stank verspreidende, giftige en/of schadelijke stoffen, asbest, asbest lijkend, dakbedekking en ander chemisch materiaal. Alle kosten en schaden die direct dan wel indirect gevolg zijn van enig handelen in strijd met het hier gestelde, komen voor rekening van huurder/gebruiker.
 3. Het beladen van de container dient zodanig te geschieden, dat nimmer enig materiaal buiten de container steekt of van de container kan afvallen of afwaaien. Open containers mogen ten hoogste 30 cm boven de rand beladen worden echter als er alleen puin of zand wordt geladen dan uitsluitend tot aan de rand.
 4. Indien de container op een door huurder/gebruiker aangewezen plaats op trottoirs, opritten en/of particulier terrein moet worden gebracht/gehaald, is huurder/gebruiker aansprakelijk voor de eventuele schade, die aan trottoirs, opritten en/of particuliere terreinen worden toegebracht.
 5. Alle risico’s tijdens de gebruiksperiode zijn voor rekening van de huurder/gebruiker en hij vrijwaart de verhuurder, voor alle aanspraken van derden van welke aard dan ook.
 6. Huurder/gebruiker draagt zorg voor voor verlichting, bebakening en alle verdere voorzieningen, welke algemeen wenselijk dan wel door enige autoriteit voorgeschreven zijn of worden.
 7. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar leveren voor de verhuurder overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de huurder/gebruiker enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. De verhuurder is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om de overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
 8. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
 9. De huurder/gebruiker mag de container max. 4 weken gebruiken, dient men de container langer nodig te hebben wordt er na 4 weken huur berekend à €10,00 per week of in overleg anders.
 10. Betaling voor particulieren dient vooraf te geschieden à contant, per pin of per ideal. Voor bedrijven per factuur of zoals anders schriftelijk is overeengekomen.
 11. Er wordt Pontgeld berekend bij het plaatsen van containers in bv Culemborg, Eck en Wiel etc.
 12. Er wordt een toeslag berekend als er matrassen in de container worden gedeponeerd.